Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku ulega zmianie nasza Polityka Prywatności. Zmiany te związane są z dostosowaniem naszej działalności do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Akceptacja nowych zasad nie wymaga od Ciebie żadnych działań.
Jeśli nie akceptujesz wprowadzonych zmian możesz usunąć dane zgłaszając nam taką dyspozycję mailowo.

Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Administratorem bazy danych jest Sapores Iwona Lis, z siedzibą w Świlczy 701, 36-072 Świlcza

W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt na adres: biuro@foxperfumes.pl

E-SKLEP FOX PERFUMES

Poniżej prezentujemy zbiór reguł według których działa e-sklep Fox Perfumes

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO– ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu

do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych

przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności

prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie

Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY– ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT– osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi

elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA)– pod strona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o

Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT– rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży

między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN– niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA– jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z

wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)– sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod

adresem wwwfoxperfumes.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o

świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA– Sapores Iwona Lis z siedzibą w Świlczy 97e, 36-072 Świlcza wpisana do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra

właściwego do spraw gospodarki, NIP 5170234805, REGON 180509267, adres poczty elektronicznej:

biuro@foxperfumes.pl, numer telefonu: +48 730 933 100 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika

właściwego operatora).

1.11. STRONA– Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA)– umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana

za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem

Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA– Sapores Iwona Lis z siedzibą w Świlczy 97e, 36-072 Świlcza wpisana do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra

właściwego do spraw gospodarki, NIP 5170234805, REGON 180509267, adres poczty elektronicznej:

biuro@foxperfumes.pl, numer telefonu: +48 730 933 100 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika

właściwego operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży

Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta

będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają

te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki

zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Sapores Iwona Lis z siedzibą w Świlczy 97e, 36-072 Świlcza

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej

przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5170234805, REGON 180509267, adres poczty

elektronicznej: biuro@foxperfumes.pl, numer telefonu: +48 730 933 100 (opłata jak za połączenie standardowe

- wg. cennika właściwego operatora).

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5.3. Newsletter

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1600x1200 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i

cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome

w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi

obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie na

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie

internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych

przez Klienta imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail,

numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza

umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia

korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie

internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza

umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega

rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w

każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas

nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności

gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i

bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do

zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w

takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez

którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi

elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu

internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do

zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera

wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy,

które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu

internetowego pod adresem: www.foxperfumes.pl/kosztydostawy

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta

Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się

pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę

internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi

komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia:

imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu

kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w

formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie

Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta

Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie

Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres

e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia

Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy

kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu

internetowego.

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w

terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na

stronie Sklepu internetowego pod adresem: http://www.sklep.foxperfumes.pl

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Za pobraniem;

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w

wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.1.3. Płatności elektroniczne PayU realizowane przez firmę PayU SA

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient

zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia ,

chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć

dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie

Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie

w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o

odstąpieniu na adres: Sapores Iwona Lis 36-072 Świlcza 97e lub w formie elektronicznej na adres e-mail:

biuro@foxperfumes.pl

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy

umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest

uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega

zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot

powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał

jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny

wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w

pkt 7.1 oraz 7.2;

(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po

usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku

finansowym;

(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle

związanych z jego osobą;

(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu

zepsuciu;

(6) dostarczania prasy;

(7) usług w zakresie gier hazardowych.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu

niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres :

Sapores Iwona Lis 36-072 Świlcza 97e lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@foxperfumes.pl

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź

Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta

sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego

tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na

sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności

Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r.

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.

1176 ze zm.).

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z

działaniem Sklepu internetowego

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z

działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres : Sapores Iwona Lis 36-072 Świlcza 97e lub

w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@foxperfumes.pl

8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu

reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i

przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu

reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest:

Sapores Iwona Lis z siedzibą w Świlczy 97e, 36-072 Świlcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw

gospodarki, NIP 5170234805, REGON 180509267, adres poczty elektronicznej: biuro@foxperfumes.pl, numer

telefonu: +48 730 933 100 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są

w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej

9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi

elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub

umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu

internetowego.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca

2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o

zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy

prawa polskiego.

10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów,

których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa

państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca

(1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce

zwykłego pobytu; lub

(2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem

włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne

przyczyny: zmiany oprogramowania sklepu, zmiany formy dostawy, zmiany przepisów prawa mające wpływ na

sposób świadczenia usług, zmiany sposobów płatności, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych

Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały

zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o

zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie

będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu

na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach

dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych

opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza

zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin

Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.sklep.foxperfumes.pl oraz jest dostarczany

nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o

świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt.

10.4

10.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem

zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a

Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na

siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.